Yhdistyksen säännöt

Pälkjärven pitäjäseura ry:n säännöt:

                                       1 §

Yhdistyksen nimi on Pälkjärven pitäjäseura r.y. ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

                                       2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla entisen Pälkjärven kunnan alueella asuneiden keskinäisenä yhdyssiteenä, koota ja tallentaa Pälkjärven historiaan liittyviä kulttuuriarvoja ja muuten vaalia kotiseudun muistoja ja perinteitä. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto r.y:hyn.

                                       3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

 1. toimeenpanemalla kokous- ja juhlatilaisuuksia,
 2. harjoittamalla julkaisutoimintaa,
 3. ylläpitämällä toimistoa, kokous- ja kerhohuoneustoa,
 4. harjoittamalla kotiseudun muistoihin liittyvää kirjallisuuden ja muiden painotuotteiden sekä muistoesineiden myyntiä sekä
 5. harjoittamalla asianomaisen luvan saatuaan ravintola-, kahvila- sekä majoitusliikettä.

4 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen 15 vuotta täyttänyt hyvämaineinen henkilö, joka on asunut Pälkjärven kunnassa tai jonka yhdistyksen johtokunta hänen Pälkjärven pitäjän henkisiä tai taloudellisia pyrkimyksiä edistävän toiminnan, sanottuun pitäjään liittyvän sukulaisuuden tai muun pätevän perusteen nojalla katsoo oikeutetuksi pääsemään yhdistyksen jäseneksi.

                                       5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen hallituksena toimii johtokunta, jonka vuosikokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu 6 jäsentä. Jäsenistä eroaa ensimmäisenä ja toisena vuotena kolmannes (1/3) aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa rahastonhoitajan.

Johtokunnan kokous on päätösvaltainen 4 jäsenen saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunta on kokonaisuudessaan vastuussa yhdistyksen varoista.

                                      6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

                                      7 §

Yhdistyksen tilikausi päättyy maaliskuun 31 päivänä. Tilit ja johtokunnan laatima vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä jätettävä yhdistyksen tilintarkastajille, joiden tulee ennen yhdistyksen vuosikokousta antaa johtokunnalle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

                                     8 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kesä- tai heinäkuulla. Muita kokouksia pidetään, milloin johtokunta pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 10 yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti johtokunnalta anoo.

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 6 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella tai yhdistyksen jäsenistölleen toimittamilla jäsenkirjeillä.

                                      9 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto sekä tilinpäätös.
 4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja toimihenkilöille tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen toimintavuoden hallinto ja tilit ehkä aihetta antavat.
 5. Päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun suuruudesta.
 6. Vahvistetaan alkaneen toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 7. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
 9. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
 10. Päätetään, missä sanomalehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava.
 11. Käsitellään muut johtokunnan kokoukselle esittämät asiat.
 12. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 4 päivää ennen kokousta johtokunnalle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, paitsi niissä tapauksissa, joissa yhdistyslaissa tarkemmin määrätään.

                                       10 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva esitys on siirrettävä seuraavaan kokoukseen, jossa päätös voidaan tehdä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä on esitystä kannattanut.

                                      11 §

Jos yhdistys purkautuu, sen mahdollisten velkojen maksamisen jälkeen jäävät rahavarat ja muu omaisuus on luovutettava Karjalan Liitto r.y:lle sen säännöissä mainittuihin tarkoituksiin käytettäväksi.

                                      12 §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslaissa olevia säännöksiä.